Sběrný dvůr

- v areálu firmy

Provozní doba:

Pracovní doba Pauza na oběd
Pondělí 8:00 - 11:15 12:00 - 16:45 11:15 - 12:00
Úterý 7:00 - 11:15 12:00 - 14:45 11:15 - 12:00
Středa 7:00 - 11:15 12:00 - 16:45 11:15 - 12:00
Čtvrtek 7:00 - 11:15 12:00 - 14:45 11:15 - 12:00
Pátek 7:00 - 11:15 12:00 - 14:45 11:15 - 12:00
Sobota 8:00 - 11:00

Sběrný dvůr je vybaven a stavebně zabezpečen tak, aby bylo možné přijímat odpady zatříděné dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 - Katalog odpadů - do kategorie "ostatní" i "nebezpečné" - jedná se o možnost přijímání a shromažďování následujících druhů vytříděných odpadů:

Neznečištěný odpad charakteru "ostatní":

08 03 18  - odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 
16 01 03  - pneu
17 04 05  - železo a ocel
17 04 07  - směsné kovy
20 01 01  - papír a lepenka
20 01 02  - sklo
20 01 25  - jedlý olej a tuk
20 01 34  - baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33 
20 01 36  - vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
20 01 39  - plasty
20 02 01  - biologicky rozložitelný odpad

Nebezpečné odpady

08 01 11  - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
09 01 01  - vodné roztoky vývojek a aktivátorů
13 02 06  - syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08  - jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10  - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02  - absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07  - olejové filtry
16 01 13  - brzdové kapaliny
16 07 08  - odpady obsahující ropné látky

Nebezpečné složky komunálních (domovních) odpadů:

20 01 21  - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23  - vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky
20 01 27  - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující "N" látky
20 01 33  - baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01 , 06 06 02  nebo 16 06 03  a  netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35  - vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 

Nebezpečné odpady vznikající z vlastní činnosti Sedlčanských technických služeb, s.r.o.

13 02 06  - syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 05 03  - kaly z lapáků nečistot
15 02 02  - absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 13  - brzdové kapaliny
16 01 14  - nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 06 01  - olověné akumulátory
17 05 03  - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
20 01 21  - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 35  - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123

Ceník

Ceny za zneškodnění odpadů


název odpadu kat. číslo odpadu jednotková cena
zpětný odběrzářivky, výbojkycelá zářivka - 0 Kč
rozbitá - 36 Kč/kg
zpětný odběrveškeré kompletní elektrospotřebičekompletní - 0 Kč
nekompletní elektrospotřebiče
elektroodpad - lednice, mrazákynekompletní - 210 Kč/ks
elektroodpad - televize, monitorynekompletní - 130 Kč/ks
drobný elektroodpad nekompletní - 9 Kč/kg
zpětný odběrmonočlánky 0 Kč
08 01 11,
20 01 27
barvy, laky, ředidla, rozpouštědla15 Kč/kg
08 03 18tonery15 Kč/kg
09 01 01vodné roztoky vývojek a aktivátorů15 Kč/kg
13 02 08vyjeté oleje - motorové, převodové, mazací5 Kč/kg
15 01 10obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné15 Kč/kg
15 02 02absorbční činidla, znečištěné tkaniny15 Kč/kg
16 01 07olejové filtry15 Kč/kg
16 01 03pneu - osobní, nákladní0 Kč
pneu - traktorové0 Kč
osobní pneu s ráfkem - příplatek za "zutí"100 Kč/kus
nákladní pneu s ráfkem - příplatek za "zutí"200 Kč/kus
16 01 13brzdové kapaliny15 Kč/kg
16 01 14nemrznoucí kapaliny15 Kč/kg
16 06 01autobaterie (olověné akumulátory)0 Kč
16 07 08odpady obsahující ropné látky15 Kč/kg
20 01 25jedlý olej a tuk0 Kč
20 01 39polystyrenové odpady - 1 pytel10 Kč
polystyrenové odpady - 1 velký pytel (big bag)50 Kč
15 01 05,
20 01 01,
20 01 01 01
Nápojový kartondle aktuálních cen třídících linek
17 04 05,
20 01 40
Kovy0 Kč
20 01 01Papír dle aktuálních cen třídících linek
20 01 02Sklo0 Kč
20 01 39Plastdle aktuálních cen třídících linek
20 02 01Bioodpad0 Kč